About

My Products

Cable

Head-end

Distribution

Security

15 ปีที่บริษัท ลีโอเทค เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และได้รับการยอมรับ จากหน่วยงานชั้นนำทางด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทย และเป็นผู้ให้บริการสินค้าด้านเทคโนโลยี
และ สารสนเทศ เพื่อตอบโจทย์ทางด้านความต้องการอย่างแท้จริง

บริษัทให้บริการสินค้าหลักๆแบ่งออกเป็น 3 ประเภท อาทิเช่น กลุ่มสินค้า Infrastructure ทั้งแบบ
Fixed Line และ Mobility รวมถึงกลุ่มสินค้าประเภท Value Added Services (VAS) บริษัทมี Partner
ชั้นนำระดับ World Class จากทั่วทุกทวีป คอยให้บริการคำแนะนำความช่วยเหลือและต่อยอดให้ธุรกิจของท่าน
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้น ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน (Adapt to Success)