Careers   LEOTECH  เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบ MATV, CATV, CCTV, KARAOKE รับออกแบบติดตั้งงานระบบเคเบิลทีวีมากกว่า 100 สถานีทั้วประเทศ เป็นข้อพิสูจน์ของคุณภาพ และบริการที่ดียิ่งที่ LEOTECH ได้มอบให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ เคเบิลทีวี ทั่วประเทศด้วยระบบที่มีมาตราฐานสูง ในราคายุติธรรม "บริษัทในเครือ คือ ร้านอาหารสามเสนวิลล่า ประกอบธุรกิจร้านอาหารทั้งไทยและต่างประเทศ"

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ชุดฟอร์มพนักงาน
- commission
- ค่าน้ำมัน, ค่าเบี้ยเลี้ยง
- โบนัสประจำปี
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
- การดูงานทั้งในและต่างประเทศ
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- การมอบของขวัญวันเกิดพนักงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ
- เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
- สันทนาการต่าง ๆ


ตำแหน่ง :
 Sale Engineer12
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน2
รายละเอียดของงาน :
รายละเอียดของงาน: 2
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท ตำแหน่ง :
 หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศหญิง อายุ 27 -32 ปี
- ระดับการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปี ขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
รายละเอียดของงาน :
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในการติดตามยอดค้างชำระ
- ทำรายงานสรุปภาระหนี้ของลูกค้า
- ติดต่อประสานงานภายใน กับ sale หรือฝ่ายอื่นๆ เพื่อสรุปภาระหนี้ต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน : ตามตกลง ตำแหน่ง :
 Graphic Design
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
-เพศชาย อายุ 22-30 ปี -ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป -สามารถ Create Artwork หรือ Design ให้สอดคล้อง Concept ทางการตลาด -มีความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้น -สามารถใช้โปรแกรม Professional in IIInstrator, Photoshop, MS Office, Good in Flash, Dreamweaver, Fair in 3D Max or Autocat -มีความคิดสร้างสรรค์, ละเอียดรอบคอบ
รายละเอียดของงาน :
-รับผิดชอบการออกแบบ Design Artwork ต่างๆ ของฝ่ายการตลาดและขององค์กร -มีความสามารถในการปฎิบัติงาน Below the line ควบคู่กับการ Design -มีทักษะะในการสำรวจตลาดและมีความรู้ในการ Bench-marking กับคู่แข่งในด้านสื่อการตลาด
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ ตำแหน่ง :
 เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี 2.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี 3.มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 5.สามารถทำงานที่มีความกดดันได้ มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6.รักการทำงานเป็นทีม และสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว 7.ทำงานเชิงรุก ทุ่มเท มีความรับผิดชอบสูง พร้อมเติบโตไปกับองค์กร
รายละเอียดของงาน :
**บัญชีเจ้าหนี้** -ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1 -จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ -บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ -จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง -บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ -จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน -ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว -จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ -จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา -จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ ตำแหน่ง :
 HRD Manager
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1.เพศ ชาย อายุ 35-45 ปี 2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์การทำงานในระดับผู้จัดการแผนกฝึกอบรม 3 ปีขึ้นไป 4.สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมภายในองค์กร และพัฒนาบุคลากรได้ 5.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงานให้ประสบความสำเร็จ
รายละเอียดของงาน :
1. จัดทำแผนฝึกอบรม 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 3. ติดตามผลการฝึกอบรม 4. ยื่นรับรองหลักสูตรตามกฎหมายกำหนด 4. วางแผนการจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 5. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน : - ตำแหน่ง :
 QC & Service Center Manager
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1.เพศชาย อายุ 35-40 ปี 2.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอิเล็คทรอนิคส์ 3.มีประสบการณ์ตรงด้านการตรวจสอบคุณภาพและบริการ 5 ปีขึ้นไปในระดับบังคับบัญชา 4.มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word / Excel และการนำเสนอโปรแกรม Powerpoint
รายละเอียดของงาน :
**งานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าใหม่ และสินค้ารับคืน** 1.วางแผนการรับสินค้าที่จะนำเข้ามาเพื่อตรวจสอบ 2.ควบคุม การตรวจรับสินค้า พร้อมใบแจ้งทดสอบสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน 3.ควบคุม การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ให้เป็นไปขั้นตอนที่กำหนด และนโยบายของบริษัท 4.ติดตามประสานงานแก้ไขปัญหาในกรณีที่สินค้ามีปัญหาคุณภาพกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ **งานประกอบสินค้า** 1.ควบคุมการประกอบสินค้า ให้เสร็จครบถ้วนทันตามความต้องการของลูกค้า 2.ควบคุมตรวจสอบการประกอบสินค้าให้เป็นไปตาม SPEC 3.ตรวจสอบความเรียบร้อย การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อนำส่งคืนคลัง **งานบริการตรวจซ่อม** 1.วางแผนการตรวจรับสินค้าส่งซ่อม ให้ทันเวลาที่กำหนด 2.ติดตามประสานงานแก้ไขปัญหาในกรณีที่งานซ่อมมีปัญหา **งานเอกสารเกี่ยวกับคุณภาพและบริการหลังการขาย** 1.ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ของเอกสารต่าง ๆ และการบันทึกข้อมูลถูกต้อง 2.จัดทำรายงานต่างๆ ส่งผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ ตำแหน่ง :
 Project Sales Manager
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
1.เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป 2.วุติการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ในงานระดับบังคับบัญชา 3-5 ปี 4.มีประสบการณ์ด้านบริหารการขายโครงการระดับ 100 ล้านขึ้นไป หรือเคยมีประสบการณ์บริหารการขายในธุรกิจโทรคมนาคม 5.สามารถใช้โปรแรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 6.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 7.มีรถยนต์ส่วนตัว
รายละเอียดของงาน :
1. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว, วางแผนการบริหารงบประมาณ รวมไปถึงวางแผนส่งเสริมการขายร่วมกับการตลาด 2. ด้านการบริหารงานขาย เสนอขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด, วางแผนการสรรหาลูกค้าใหม่, กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าปัจจุบัน 3. ด้านการจัดการทั่วไป วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา
ลักษณะงาน :  ประจำ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ 
วิธีการสมัคร :
 E-mail :phattayaj@leotech.co.th, noppamas@leotech.co.th, sawalees@leotech.co.th
 Tel :02-926-1870-3 ต่อ 151, 155, 123 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์